Hallbarhet

FOTO: RYNO QUANTZ

Alla evenemang lämnar avtryck på miljön vilket vi som eventskapare måste ta hänsyn till och försöka minimera i så stor utsträckning som möjligt.

Finnkampen är ett återkommande evenemang som lockar över 20 000 besökare till Stockholm vartannat år och är det största evenemanget som Svenska Friidrottsförbundet arrangerar. Med hänsyn till detta lägger vi stort fokus på hållbarheten kring evenemanget för att säkerställa att arrangemanget i så liten utsträckning som möjligt ska lämna avtryck på miljön. Genom att ta ett steg i rätt riktning och verkligen prioritera hållbarhetsarbetet innan, under och efter Finnkampen 2023 är förhoppningen att vi även ska fungera som ett gott exempel för andra arrangörer i friidrottssverige som ska arrangera olika typer av friidrottevenemang.

Hållbarhetsarbetet kring Finnkampen kretsar kring tre övergripande teman: Miljö, Organisatoriskt (ekonomiskt) och Socialt. Hållbarhetstänket utifrån dessa tre aspekter ska genomsyra hela arbetet med Finnkampen 2023, från start till mål.

Hållbarhetscertifiering 

Under Finnkampen 2023 arbetar vi med att hållbarhetscertifiera evenemanget via företaget Greentime. I verktyget från Greentime finns kravställande punkter inom de tre övergripande teman (miljö, organisatoriskt och socialt) som måste uppfyllas samt ytterligare punkter där minst 50% måste uppfyllas. Målet med Finnkampen 2023 är att nå upp till dessa krav och erhålla en hållbarhetscertifiering.

Miljömässig hållbarhet 

Miljömässig hållbarhet handlar om att göra allt för att inte tära på vår planets resurser. Vidare handlar det om att lämna ett så litet avtryck som möjligt på platsen. Detta gör vi bland annat genom att:

 • Ha bra hantering av skräp och avfall.
 • Minimera onödigt bruk av engångsplast.
 • Digital kommunikation för att minska användandet av papper.
 • Lägga fokus på ekologisk och anpassad matservering.
 • Uppmuntra till ett miljösmart resande och boende.

Organisatorisk hållbarhet

Organisatorisk hållbarhet handlar om hur vi planerar, leder och styr med hållbarhet som utgångspunkt. Vidare handlar det om vikten av att alla har god kunskap om organisationens utformning och vem man ska vända sig till i olika situationer.

Detta gör vi bland annat genom att:

 • Lägga stor vikt vid att alla involverade, från personal till funktionärer och samarbetspartners, är medvetna om hur vi ska arbeta för att uppnå våra mål.
 • Ha ett inkluderande ledarskap samt en god planering, där alla inom organisationen har god förståelse för projektplan och känner sig involverade i arbetet.
 • Samtliga i personalen tar del av hållbarhetspunkterna och aktivt arbetar med att uppnå så många av punkterna som möjligt.

Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om att alla människors lika värde ska stå i centrum. Finnkampen ska vara för alla, detta bygger på principen att alla oberoende av exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning och funktionalitet ska kunna gå på Finnkampen och delta i folkfesten på samma villkor.

Detta gör vi bland annat genom att:

 • Aktivt arbeta för att bägge könen ska vara starkt representerade i alla ledande positioner.
 • Lägga stor vikt att alla som jobbar med Finnkampen strävar efter att alla, både besökare och personal, ska känna sig säkra och trygga under evenemanget.
 • Ha en prisdifferentiering på olika sektioner samt familjebiljett för att ge så många som möjligt ekonomiska förutsättningar att delta.
 • Ha en tillgänglighetsanpassad arena och tydligt kommunicera ut var/hur och möjligheterna för detta.

Vad du som besökare kan göra

För att uppnå målen med hållbarhetsarbetet för Finnkampen 2023 har du som besökare en stor påverkan. Majoriteten av människorna på arenan under Finnkampshelgen är ni besökare och därav är det även at yttersta vikt att även ni hjälper oss att jobba mer hållbart. Detta kan du som besökare bland annat göra för att vara med och skapa ett mer hållbart evenemang:

 • Släng skräpet på angiven plats
 • Ta med en vattenflaska istället för att köpa buteljerat vatten
 • Behandla alla med respekt
 • Ta kontakt med en läktarvärd om du känner dig otrygg eller uppfattar något kränkande
 • Res kollektivt istället för att ta bilen, bor du i Stockholm så ta cykeln.
  • Här kan du räkna ut hur mycket utsläpp din resa bidrar med för respektive färdmedel.
  • Väl i Stockholm så passa på att upptäcka staden med kollektivtrafiken, på SL finns allt du behöver för att planera din resa.
 • Välj ett miljömärkt boende för att minska din påverkan på miljön ytterligare.
  • Du vet väl att alla Scandic Hotell jobbar starkt för hållbarheten? Dessutom har de extra erbjudanden för er som reser med en idrottsförening.