Annons

Annons

Alla evenemang lämnar avtryck på miljön vilket vi som eventskapare måste ta hänsyn till och försöka minimera i så stor utsträckning som möjligt.

Finnkampen är ett återkommande evenemang som lockar över 20 000 besökare till Stockholm vartannat år och är det största evenemanget som Svenska Friidrottsförbundet arrangerar. Med hänsyn till detta lägger vi stort fokus på hållbarheten kring evenemanget för att säkerställa att arrangemanget i så liten utsträckning som möjligt ska lämna avtryck på miljön. Genom att ta ett steg i rätt riktning och verkligen prioritera hållbarhetsarbetet innan, under och efter Finnkampen 2023 är förhoppningen att vi även ska fungera som ett gott exempel för andra arrangörer i friidrottssverige som ska arrangera olika typer av friidrottevenemang.

Finnkampen arrangeras av Svensk Friidrott Produktion AB som är helägt av Svenska Friidrottsförbundet. Allt överskott från Finnkampen går till Svenska Friidrottsförbundet. 

Hållbarhetsarbetet kring Finnkampen kretsar kring tre övergripande teman: Miljö, Ekonomisk (organisatoriskt) och Social. Hållbarhetstänket utifrån dessa tre aspekter ska genomsyra hela arbetet med Finnkampen 2023, från start till mål.

Ekologisk (miljömässig) hållbarhet 

Ekologisk (miljömässig) hållbarhet handlar om att göra allt för att inte tära på vår planets resurser. Vidare handlar det om att lämna ett så litet avtryck som möjligt på platsen. Detta gör vi bland annat genom att:

 • Ha bra hantering av skräp och avfall.
 • Minimera onödigt bruk av engångsplast.
 • Digital kommunikation för att minska användandet av papper.
 • Lägga fokus på ekologisk och anpassad matservering.
 • Uppmuntra till ett miljösmart resande och boende.

Ekonomisk (organisatorisk) hållbarhet

Ekonomisk (organisatorisk) hållbarhet handlar om hur vi planerar, leder och styr med hållbarhet som utgångspunkt. Det handlar om vikten av att alla har god kunskap om organisationens utformning och vem man ska vända sig till i olika situationer.

Detta gör vi bland annat genom att:

 • Lägga stor vikt vid att alla involverade, från personal till funktionärer och samarbetspartners, är medvetna om hur vi ska arbeta för att uppnå våra mål.
 • Ha ett inkluderande ledarskap samt en god planering, där alla inom organisationen har god förståelse för projektplan och känner sig involverade i arbetet.
 • Samtliga i personalen tar del av hållbarhetspunkterna och aktivt arbetar med att uppnå så många av punkterna som möjligt.

Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om att alla människors lika värde ska stå i centrum. Finnkampen ska vara för alla, detta bygger på principen att alla oberoende av exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning och funktionalitet ska kunna gå på Finnkampen och delta i folkfesten på samma villkor.

Detta gör vi bland annat genom att:

 • Aktivt arbeta för att bägge könen ska vara starkt representerade i alla ledande positioner.
 • Lägga stor vikt att alla som jobbar med Finnkampen strävar efter att alla, både besökare och personal, ska känna sig säkra och trygga under evenemanget.
 • Ha en prisdifferentiering på olika sektioner samt familjebiljett för att ge så många som möjligt ekonomiska förutsättningar att delta.
 • Ha en tillgänglighetsanpassad arena och tydligt kommunicera ut var/hur och möjligheterna för detta.


Policydokument 

Hallbarhet

FOTO: RYNO QUANTZ